ประชุมวิชาการตลาดนัดความรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่ Excellent Center 3S และการพัฒนาเครือข่าย
 

          คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารองค์ความรู้ (KM) ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประชุมวิชาการตลาดนัดความรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่ Excellent Center 3S และการพัฒนาเครือข่าย เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากยิ่งขึ้น และมีโอกาสเตรียมผลงานเข้าสู่เวทีระดับกรมฯ และระดับประเทศ

          สำหรับผลการประกวดผลงานตลาดนัด มีดังนี้    
ประเภท CQI Oral Presentation
          ชนะเลิศ ได้แก่ นายธวัชชัย พละศักดิ์  กลุ่มงานพยาบาลโรคซึมเศร้า จากเรื่อง Exercise เป็นแนวทางเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ
          รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ นางดารนี ชัยอิทธิพร สำนักบริหารการพยาบาล จากเรื่อง เพิ่มคุณค่า KM และตัวคุณ : การเชื่อมโยงความรู้สู่ส่วนบุคคลและองค์กรด้วยแนวคิดการเข้าถึงบริการครบที่จุดเดียว (Federate Search Function)ระยะที่ 2
          รองชนะเลิศอันดับที่2 ได้แก่ น.ส.ภัทรีนาฎ บุญชู กลุ่มงานพยาบาลจิตเวชสุราและสารเสพติด จากเรื่อง คลังยาครบ จบทุกปัญหา
ประเภท CQI Poster Presentation
          ชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่ นางทุลภา จันทร์ทรง กลุ่มงานพยาบาลจิตเวชหญิง 1 จากเรื่อง ปฏิทินหัวใจ และจากเรื่อง เชือกวิเศษ
          รองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ นางศิริวัตร ถนอมใจ กลุ่มงานพยาบาลจิตเวชหญิง 3 จากเรื่อง ถุงมือนิรภัย ถุงมืออัศจรรย์ (ต่อยอด)
ประเภท เรื่องเล่า Oral Presentation
          ชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.สกุลรัตน์ จารุสันติกุล กลุ่มงานจิตวิทยา จากเรื่อง ลมหายใจ : เครื่องมือบำบัดมหัศจรรย์
          รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ ดร.สุภาพร ประดับสมุทร กลุ่มงานจิตวิทยา จากเรื่อง ครู
          รองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ นางสมจิตร รอดคำวงศ์ กลุ่มงานพยาบาลจิตเวชหญิง 2 จากเรื่อง หนูแพ้..เหา

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ