ประชุมเชิงปฏิบัติการ Note taker ระยะที่ 2
 

                   คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารองค์ความรู้ (KM) ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Note taker ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลให้มีความรู้ และประสบการณ์ เป็น Note taker ของหน่วยงาน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 – 27 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยมี คุณนภินทร ศิริไทย ผู้ชำนาญการ สำนักพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นวิทยากร กิจกรรมประกอบด้วยการถอดบทเรียน “บทบาท Note taker ของ รพ. เพื่อการพัฒนา Note taker” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา Note taker และกิจกรรมเสริมแรงจูงใจ ผลงาน Note taker ทั้งนี้ ประชุมเชิงปฏิบัติการ Note taker ระยะที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2558 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ