นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะนิเทศงานกรมสุขภาพจิต นิเทศติดตามการดำเนินงานประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2559 ณ โร
 

 นายแพทย์พงศ์เกษม   ไข่มุกด์  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะนิเทศงานกรมสุขภาพจิต  นิเทศติดตามการดำเนินงานประจำปี 2559  เมื่อวันที่ 20-21  เมษายน  2559  ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 10  เพื่อติดตามกระบวนการบริหารจัดการในด้านแผนงาน งบประมาณ บุคลากร  และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่กรมสุขภาพจิตรับผิดชอบ  ตลอดจนรับฟังปัญหา อุปสรรค และความต้องการสิ่งสนับสนุนของพื้นที่  โดยมี นพ.ธรณินทร์   กองสุข   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  และางสาวศิริลักษณ์   แก้วเกียรติพงษ์  ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ให้การต้อนรับและรับการนิเทศติดตามงาน


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ