อบรมโปรแกรมการบำบัดคู่รักต้านเศร้ารักเราสร้างสุข (Couple-focused therapy)เพื่อการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในคนไทย
 

           ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรมโปรแกรมการบำบัดคู่รัก ต้านเศร้ารักเราสร้างสุข (Couple-focused therapy) เพื่อการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในคนไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 ณ หอประชุมโรงพยาบาล และ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยมี นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ดร.อาดัม นีละไพจิตร มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ.เพยาว์ รื่นรวย จากภาคเอกชน เป็นวิทยากร ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ของโรงพยาบาล ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Basic Counseling เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษาการใช้ครอบครัวบำบัด มีทักษะการบำบัดในคู่สามีภรรยาที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้า สามารถฟื้นตัวได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาได้ในระยะยาว


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ