รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ดูงานการจัดบริการผู้ป่วยจิตเวช ณ รพ.พระศรีมหาโพธิ์
 

                                นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จำนวน 8 คน ที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมการทำงานการจัดบริการผู้ป่วยจิตเวช ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 นอกจากนี้ ได้ดูงานการจัดระบบบริการให้แก่ผู้ป่วยสุขภาพจิตที่ครอบคลุมทั้งในและนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมในชุมชน การเงินและสิทธิบัตร


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ