รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ ดูงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเภท ณ รพ.พระศรีมหาโพธิ์
 

                                        นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จำนวน 15 คน ที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมการทำงานด้านฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเภท ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 โดยแบ่งกลุ่มย่อยศึกษาดูงานด้านบริการผู้ป่วยนอกและคลินิกพิเศษ งานบริการผู้ป่วยในและงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหลังระยะวิกฤต การรักษาด้วยไฟฟ้า งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเพื่อเตรียมกลับสู่ชุมชน ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า สำนักคุณภาพ การเงินและสิทธิบัตร เวชระเบียน และศูนย์สารสนเทศสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อเรียนรู้ระบบบริการและการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเภท นำไปเป็นแนวทางและเป็นแบบอย่างในการดำเนินงาน ประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ