อบรมเพื่อทดลองใช้หลักสูตร การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT
 

                      ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัด อบรมเพื่อทดลองใช้หลักสูตร การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT แก่ทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ที่ผ่านการอบรมการให้คำปรึกษา ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยมี ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและสามารถบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy : CBT) 

 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ