ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือประเมินผู้ป่วยจิตเภท
 

                      ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ร่วมกับคณะกรรมการ CLT และคณะกรรมการ Care Team โรคจิตเภท โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือประเมินผู้ป่วยจิตเภท แก่ทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลพระศรีฯ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ  นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา เภสัชกร เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือPASS, AWS และ PTP  อย่างถูกต้อง สามารถวินิจฉัยปัญหาและให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจัดประชุมจำนวน 3 รุ่นๆ ละ 1 วัน เมื่อวันที่ 16, 17 และ 18 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ