ประชุมวิชาการ เรื่อง ทิศทางและนโยบายการพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุ
 

      ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง ทิศทางและนโยบายการพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ  ารประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 9 โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  สวนสราญรมย์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ