รพ.จิตเวชสระแก้วฯ ศึกษาดูงานด้าน Excellence Center รพ.พระศรีมหาโพธิ์
 

               นางวาสนา เหล่าคงธรรม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จำนวน 10 คน ที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมกระบวนการในการทำงานด้าน Excenllence Center ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ซึ่งการดูงานได้แบ่งกลุ่มศึกษาดูงานมิติด้านระบบบริการ (Medical Service : Excellence Center depression) ระบบงานวิจัย (Research and Development Center) ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลต่าง ๆ (Database and Network) และระบบงานฝึกอบรม (Training Center) เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ให้แก่บุคลากรและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านจิตวิทยา แพทย์แผนไทยและจิตเวชทางเลือก และสำนักคุณภาพ 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ