การอบรม Reminiscence
 

                ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ร่วมกับศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดการอบรม Reminiscence แก่พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อวันที่ 20 – 22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการบำบัดผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยการระลึกความหลังที่เป็นสุข (Reminiscence therapy) ซึ่งเป็นการบำบัดทางจิตใจรูปแบบหนึ่งที่มีหลักฐานยืนยันถึงประสิทธิผลในการรักษาโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นไปที่ความทรงจำที่ดีและมีความหมายต่ออารมณ์ ความคิดและความรู้สึกในอดตีและต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ช่วยให้อาการของโรคซึมเศร้าลดลง เพิ่มความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เพิ่มความพึงพอใจในชีวิตและเพิ่มความผุสกในชีวิต จนทำให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวได้ดีขึ้น


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ