โครงการอบรมให้ความรู้เทคนิคการบำบัดผู้ป่วยจิตเภทที่มีปัญหาร่วมจากการใช้สารเสพติด
 

           ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ คณะกรรมการ CLT โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เทคนิคการบำบัดผู้ป่วยจิตเภทที่มีปัญหาร่วมจากการใช้สารเสพติด แก่ทีมสหวิชาชีพที่ให้บริการดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 60 โดยรุ่นที่ 1 วันที่ 25-26 มกราคม 2559 และรุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ การอบรมประกอบด้วยการบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ และการอภิปราย เพื่อให้ทีมสหวิชาชีพมีความรู้และทักษะที่จำเป็น เหมาะสมในการบำบัดผู้ป่วยจิตเภทที่มีปัญหาร่วมจากการใช้สารเสพติด 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ