อบรมพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 สำหรับเครือข่ายนอกกระทรวงสาธารณสุข และทีมช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภาวะวิกฤต
 

                          ศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรมพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 สำหรับเครือข่ายนอกกระทรวงสาธารณสุข และทีมช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภาวะวิกฤต เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างการอบรมฟื้นฟูศักยภาพทีม MCATT เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านกฎหมายสุขภาพจิต และประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อน พรบ.สุขภาพจิต เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความมั่นใจ ในการดำเนินงานขับเคลื่อน พรบ.สุขภาพจิต เพื่อการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวช รวมทั้งสามารถติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤตกลุ่มเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และเพิ่ม  การเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม ประกอบด้วย บุคลากรทั้งในกระทรวงสาธารณสุขและนอกกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต ในสสจ./รพศ./รพท./รพช. คณะอนุกรรมการ พรบ.จังหวัด สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และทีม EMS (กู้ชีพ) 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ