ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รพ.พระศรีฯ จัดอบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ปัญหา (Problem Solving Therapy : PST)
 

       ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ปัญหา (Problem Solving Therapy : PST) ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และ การพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์  ที่ผ่านการอบรมการให้คำปรึกษา จากโรงพยาบาลในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 10 โรงพยาบาลจิตเวช ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเอกชน และบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 45 คน การอบรมครั้งนี้มีทั้งการบรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติและการสาธิต เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ และสามารถบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ปัญหา


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ