รพ.พระศรีฯ รับการตรวจเยี่ยมเพื่อขอรับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
 

          นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และบุคลากรโรงพยาบาล รับการตรวจเยี่ยมเพื่อขอรับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ  สรพ.  เมื่อวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กิจกรรมครั้งนี้ทำให้คณะกรรมการ หน่วยงาน มีความตื่นตัว และมีการทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและธำรงรักษาวัฒนธรรมคุณภาพ ตลอดจนเพื่อให้โรงพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ได้รับเกียรติจากทีมตรวจเยี่ยมจาก  สรพ. จำนวน 4 ท่าน คือ นายบวร งามศิริอุดม นางสาวเรวดี ศิรินคร นางวิภา วณิชกิจ และ เภสัชกรหญิงวิชชุณี พิตรากูล


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ