2 มิถุนายน 58 พิธีปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 8
 

          ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 8 และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธี มี นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้สำเร็จการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราธานี โรงพยาบาลวารินชำราบ และโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ สำหรับการฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและ   จิตเวชชุมชนได้รับการสนับสนุนจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย และทุ่งบอน รวมทั้งมีการศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลพิมาย ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบริบทโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งจะส่งผลต่อความร่วมมือและเป็นเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนต่อไปในอนาคต รวมทั้งจะเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับบริการสามารถข้าถึงบริการสุขภาพจิตในลักษณะใกล้บ้านใกล้ใจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ