27 พ.ค. 58 อบรมการนำแนวทางการจัดบริการผู้ป่วยนิติจิตเวชไปสู่การปฏิบัติ สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
 

           ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ร่วมกับสำนักบริหารการพยาบาล โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรมการนำแนวทางการจัดบริการผู้ป่วยนิติจิตเวชไปสู่การปฏิบัติ สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ภายใต้โครงการพัฒนาบริการผู้ป่วยนิติจิตเวช จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานตามเกณฑ์การตรวจวินิจฉัยทางนิติเวชมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการคัดกรอง การประเมินผู้ป่วยนิติจิตเวช ตลอดจนปรับปรุงระบบบริการผู้ป่วยนิติจิตเวช  


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ