19-22 พ.ค. 2558 อบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการประเมิน Forensic Assessment
 
         ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ร่วมกับสำนักบริหารการพยาบาล โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  จัดอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการประเมิน Forensic Assessment และMedical- legal Assessment ซึ่งเป็นกิจกรรมใน 6 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 6 กระบวนงาน ตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2558 
รุ่นที่ 2 วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2558 

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ