23-24/4/58 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยทางคลินิก (Clinical Research)
 

           ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยทางคลินิก (Clinical Research) แก่บุคลากรสาธารณสุขในเขตบริสุขภาพที่ 10 และบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการวิจัยทางคลินิก และสารมารถนำการวิจัยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง      โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นวิทยากร 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ