21/04/58 บุคลากร รพ.พระศรีฯ รับโล่และประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2557
 

 นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาล ในโอกาสได้รับคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2557 โดยมีพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณจาก นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต ในงานครบรอบ 23 ปี วันสถาปนากรมสุขภาพจิต เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 4 กรมสุขภาพจิต

          บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2557 ได้แก่
1. นายมานิต เหล่าคงธรรม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ     
2. นางวัชราภรณ์ ลือไธสงค์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
3. นางสาวสุปราณี พิมพ์ตรา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4. นางเจียมใจ มีคำนิตย์ ช่างสี ช3
5. นายอดุลย์ ทองแก้ว นักจัดการงานทั่วไป
          บุคลากรที่ได้รับคัดเลือก “คนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ” กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2558 ได้แก่
1.นางอัมพร สีลากุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
          บุคลากรที่ได้รับการเลื่อนระดับ ประจำปี 2557 ได้แก่
1. นางเทพนิมิตร์ สนุกพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
2. นางสาวดรุณี คชพรหม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
3. นายอัครเดช กลิ่นพิบูลย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ