ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 50 ปี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 

          คณะกรรมการสารสนเทศด้านเวชปฏิบัติ (CIM) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 50 ปีฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการผู้ป่วยทั้งสิ้น จำนวน 35 คน โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงมานิดา สิงหัษฐิต รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดประชุมครั้งนี้เริ่มจากแนวคิดที่ต้องพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ให้เหมาะสม ทันสมัย รองรับการทำงานในทุกมิติ โดยคำนึงถึงผู้รับบริการ และ ความต้องการของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลบริการผู้ป่วยขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้วิเคราะห์ นำเสนอความต้องการ หรือสิ่งที่อยากให้มีในระบบสารสนเทศ อันจะเกิดประโยชน์เป็นอย่างมากต่อทีมพัฒนาโปรแกรม จะได้นำเอาข้อสรุปไปจัดการพัฒนาโปรแกรมต่อไป


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ