อบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ไขปัญหา Problem Solving Therapy (PST)ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ
 
          ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีหมาโพธิ์ จัดโครงการอบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ไขปัญหา Problem Solving Therapy (PST)
ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2558ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นักศึกษา PG รุ่นที่ 8 จำนวน 30 คน ซึ่งผ่านการอบรมให้คำปรึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์และโรงพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 10 เพื่อให้มีความรู้และสามารถให้การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ไขปัญหา Problem Solving Therapy (PST)

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ