การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่ยุ่งยากซับซ้อน เมื่อวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ
 

          ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีหมาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่ยุ่งยากซับซ้อน เมื่อวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  เป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อเรื่อง Evidence Base Mental Health และ ระบาดวิทยา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย บุคลากรในโรงพยาบาลจากฝ่าย ศูนย์ กลุ่มงาน หน่วย และหอผู้ป่วย ตลอดจนนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 8 จำนวนกว่า 80 คน


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ