รพ.พระศรีฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการทดสอบและปรับปรุงโปรแกรมการบำบัด ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยนวดพระศรีแผนไทย
 

              ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการทดสอบและปรับปรุงโปรแกรมเบื้องต้น เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการการพัฒนาโปรแกรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยนวดพระศรีแผนไทย เพื่อพัฒนาโปรแกรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยนวดแผนไทย และประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม   การบำบัดดังกล่าว ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมการบำบัดโรคซึมเศร้าด้วยนวดพระศรีแผนไทยที่มีความเหมาะสมกับบริบทของคนไทย สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการบรรยายทบทวนแผนการดำเนินงานโครงการฯ อภิปรายผลการใช้โปรแกรมการบำบัดผู้ป่วย และสรุปผลการเตรียมความพร้อมการใช้โปรแกรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าต่อไป


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ