รพ.พระศรีฯ เปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 8
 

                 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ กลุ่มภารกิจบริการทางการพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 29 พฤษภาคม 2558 โดยมีพิธีเปิดการอบรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธาน

                 สำหรับการอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการฝึกปฏิบัติทั้งในโรงพยาบาลจิตเวชและในชุมชน รวมทั้งการศึกษาดูงานนอกสถานที่ มีระยะเวลาการฝึกอบรม 4 เดือน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความรู้และทักษะเฉพาะทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต มีความพร้อม มีสมรรถนะ และเกิดการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายพยาบาลจิตเวชในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับอันจะนำไปสู่การให้บริการพยาบาลที่มีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพในสังกัดกรมสุขภาพจิต สำนกงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่สนใจ รวมทั้งสิ้น 30 คน


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ