รพ.พระศรีฯ จัดอบรมการใช้เครื่องมือประเมินความรุนแรงและบำบัดโรคซึมเศร้า วันที่ 26 พ.ย.57
 

          โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ร่วมกับศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า จัดอบรมการใช้เครื่องมือประเมินความรุนแรงและบำบัดโรคซึมเศร้า เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 50 ปีฯ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้เครื่องมือในการคัดกรองแบบประเมินโรคซึมเศร้า และเชื่อมโยงสู่ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าได้ ซึ่งการอบรมประกอบด้วย การบรรยาย อภิปราย และแบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ สำหรับผู้เข้ารับการอบรมได้แก่แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 35 คน


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
นางสาวณัฏฐณิชา สุภาพ
นักประชาสัมพันธ์