การอบรมโปรแกรมการให้ข้อมูลและการเสริมพลังแก่ผู้ป่วยและครอบครัว วันที่ 19-20 พ.ค.57
 

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
นางสาวณัฏฐณิชา สุภาพ
นักประชาสัมพันธ์