นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 7 วันที่ 30 พ.ค.57
 

          ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธาน พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 29 คน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ มุกดาหาร และโรงพยาบาลมะเร็งจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะได้นำทักษะด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชไปบูรณาการความรู้ นำผลการวิจัยและข้อมูลเชิงประจักษ์มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล ภายใต้แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่มีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
นางสาวณัฏฐณิชา สุภาพ
นักประชาสัมพันธ์