โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ วันที่ 7-8 พ.ค.57
 

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
นางสาวณัฏฐณิชา สุภาพ
นักประชาสัมพันธ์