การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข (อสม.) ในเขตบริการสุขภาพที่ 10 วันที่ 6-7 พ.ค.57
 

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
นางสาวณัฏฐณิชา สุภาพ
นักประชาสัมพันธ์