การอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลที่รับผิดชอบในคลินิกสุขภาพจิตและคลินิกสารเสพติด รุ่นที่ 2 วันที่ 21-23 เม.ย.57
 

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
นางสาวณัฏฐณิชา สุภาพ
นักประชาสัมพันธ์