ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง KMA นำไปสู่ EC และ LO ระยะที่ 1 วันที่ 24 มี.ค.57
 

          คณะกรรมการ KM จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง KMA นำไปสู่ EC และ LO ระยะที่ 1 (การประเมินการจัดการความรู้ นำไปสู่ Excellent Center และ Learning Organization) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยมี นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในการประเมินระดับพัฒนาการการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินการจัดการความรู้ในหน่วย การพัฒนาการดำเนินงานการจัดการความรู้ การนำการจัดการความรู้ไปใช้เพื่อนำไปสู่ความเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านโรคซึมเศร้า และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
นางสาวณัฏฐณิชา สุภาพ
นักประชาสัมพันธ์