กลุ่มงานจิตเวชเด็กฯ จัดโครงการประเมิน คัดกรองผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค วันที่ 10-11 ก.พ.57
 

          โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยกลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรม จัดการอบรมโครงการประเมิน คัดกรองโรคออทิสติก, MR (Mental Retardation - บกพร่องทางสติปัญญา), ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder - โรคสมาธิสั้น) และ LD (learning disorder - โรคการเรียนรู้บกพร่อง) ให้แก่พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ใน รพท./ รพช. ในจังหวัดยโสธรและจังหวัดมุกดาหาร  จำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เครือข่ายสาธารณสุข (เครือข่ายบริการที่ 10) ได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กอย่างพอเพียงเพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นได้อย่างต่อเนื่อง


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
นางสาวณัฏฐณิชา สุภาพ
นักประชาสัมพันธ์