การตรวจเยี่ยมเพื่อขอต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (Re - accredit ครั้งที่ 2) 17-18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 

การตรวจเยี่ยมเพื่อขอต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
(Re - accredit ครั้งที่ 2)
17-18 กุมภาพันธ์ 2557
ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ