ประชุมวิชาการ เรื่อง เส้นทางสู่อินเตอร์ด้วยมาตรฐานงานวิจัย วันที่ 5 ก.พ.57
 

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
นางสาวณัฏฐณิชา สุภาพ
นักประชาสัมพันธ์