รพ.พระศรีฯ เปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 7 วันที่ 4 ก.พ.57
 

          ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดพิธีเปิดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 7 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธาน โดยมี นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และบุคลากร ให้การต้อนรับ นอกจากนี้รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตได้บรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต
         สำหรับการอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการฝึกปฏิบัติทั้งในโรงพยาบาลจิตเวชและในชุมชน รวมทั้งการศึกษาดูงานนอกสถานที่ มีระยะเวลาการฝึกอบรม 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 30 พฤษภาคม 2557 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความรู้และทักษะเฉพาะทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต มีความพร้อม มีสมรรถนะ และเกิดการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายพยาบาลจิตเวชในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับอันจะนำไปสู่การให้บริการพยาบาลที่มีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพในสังกัดกรมสุขภาพจิต สำนกงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่สนใจ รวมทั้งสิ้น 29 คน
 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
นางสาวณัฏฐณิชา สุภาพ
นักประชาสัมพันธ์