การสัมมนาเครือข่ายการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 6 วันที่ 3 ก.พ.57
 

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
นางสาวณัฏฐณิชา สุภาพ
นักประชาสัมพันธ์