นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศึกษาดูงาน ณ รพ.พระศรีฯ วันที่ 20 ม.ค.57
 

          โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ นำโดย นางพันธ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลโรคซึมเศร้า นางชมัยพร พรรณนาภพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยชายวิกฤต ฉุกเฉิน และ นางอัมพร สีลากุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลจิตเวชสุราและสารเสพติด ให้การต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 3 คน ในการศึกษาดูงานอุปกรณ์การผูกยึดผู้ป่วยจิตเวช เพื่อประกอบการจัดทำโครงงานทางวิศวกรรม เรื่อง “อุปกรณ์ผูกยึดผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว” เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ณ จุดบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยชายวิกฤต ฉุกเฉิน และกลุ่มงานพยาบาลจิตเวชสุราและสารเสพติด โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
นางสาวณัฏฐณิชา สุภาพ
นักประชาสัมพันธ์