ที่อยู่

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี
212 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 34000
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
P: โทรศัพท์ 045-352500
P: โทรสาร 045-352513
P: สายด่วนสุขภาพจิต โทร 1323 และ 1667
E-mail
webmaster@prasri.go.th