ตารางการใช้ห้องประชุม
   


ลำดับที่ ห้องประชุม การใช้งาน (ครั้ง) ผู้ใช้งาน (คน)
1 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 7 53
2 ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 15 75
3 ห้องประชุม 50 ปี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 3 350
4 ห้องประชุม ร่มโพธิ์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก 7 99
5 ห้องประชุมคุณภาพ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก 8 150
รวม 40 727

หมายเหตุ : ข้อมูลนับเฉพาะที่มีการยืนยันการใช้ห้องประชุมเท่านั้น
จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-352500 โทรสาร 045-352555