ตารางการใช้ห้องประชุม
   


ลำดับที่ ห้องประชุม การใช้งาน (ครั้ง) ผู้ใช้งาน (คน)
1 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 15 115
2 ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 12 82
3 ห้องประชุม 50 ปี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 3 150
4 ห้องประชุม ร่มโพธิ์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก 12 207
5 หอประชุมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 1 25
รวม 43 579

หมายเหตุ : ข้อมูลนับเฉพาะที่มีการยืนยันการใช้ห้องประชุมเท่านั้น
จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-352500 โทรสาร 045-352555