ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
19    2561
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
01
  08:30 น.-11:50 น.
 ปฐมนิเทศบุคลากร

  13:30 น.-16:30 น.
 ประเมินเกษียณ

02
  08:30 น.-16:30 น.
 คณะกรรมการพิจารณาและกำหนดราคากลางอา

  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมคณะกรรมการ CT ชุมชน

  13:00 น.-16:30 น.
 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

  09:30 น.-11:30 น.
 คำของบวิจัย

03
  08:30 น.-16:30 น.
 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

  13:00 น.-16:30 น.
 Qmr

  13:00 น.-14:30 น.
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้แพทย์และเภสัชกร

04
  09:30 น.-12:00 น.
 พิจารณาตัดจำหน่ายหนี้สูญ

05
  13:00 น.-16:30 น.
 ร่างมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชทั่ว

06
07
  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมวิชาการการพยาบาลจิตเวชการบริก

08
  13:00 น.-16:30 น.
 ประชุมรองผู้อำนวยการฯ

  13:00 น.-16:30 น.
 ทบทวนตัวชี้วัดด้านคุณภาพ

  14:30 น.-16:30 น.
 คณะกรรมการสรรหาพนักงานราชการ

09
  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง

  13:00 น.-16:30 น.
 ทบทวนตัวชี้วัดด้านคุณภาพ

  10:00 น.-12:00 น.
 TOR งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในหญิง 5

  13:30 น.-16:30 น.
 ประเมินงานเกษียณ

10
  13:00 น.-16:30 น.
 QMR

  10:00 น.-12:00 น.
 คก.บริหารทางการพยาบาลจิตเวช (NSMO)

11
12
  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดคุณภาพต่อเนื่

13
1415
16
  10:00 น.-12:00 น.
 พิจารณาผลประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะ

  13:30 น.-16:30 น.
 มอบนโยบาย

  13:30 น.-16:30 น.
  พิจารณาผลประกวดราคาจ้างเหมาทำความส

17
  15:00 น.-16:00 น.
 ประชุมคณะกรรมการ KM

  13:31 น.-16:00 น.
 คณะกรรมการ CLT ครั้งที่ 5/2561

  10:00 น.-12:00 น.
 ประชุมโครงการขับเคลื่อน

18
  09:00 น.-12:00 น.
 พิจารณาผลประกวดราคาซื้ออุกรณ์ห้องบู

  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมคณะกรรมการ 5ส

  13:00 น.-16:00 น.
 ประชุม คกก. จริยธรรมวิจัย

1920
21
22
  10:00 น.-12:00 น.
 โครงการขับเคลื่อน

23
24
  13:00 น.-16:30 น.
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Implement โปรแ

25
  13:30 น.-16:30 น.
 คณะกรรมการกีฬา

26
  13:30 น.-16:30 น.
 คณะกรรมการสอบสวนวินัย

  10:00 น.-12:00 น.
 ประชุมโครงการขับเคลื่อน

27
28
29
  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมกลุ่มภารกิจอำนวยการ

  10:00 น.-12:00 น.
 คณะกรรมการเพจ

30
  13:00 น.-16:30 น.
 ประชุมรองผู้อำนวยการฯ

  13:10 น.-16:30 น.
 ประชุมวิชาการและวิจัยทางการพยาบาล

31
  08:30 น.-12:00 น.
 พิจารณาขอยยื่นอุทธรณ์ประกวดราคาซื้อ

จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-352500 โทรสาร 045-352555