ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
22    2560
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
01
  08:30 น.-16:30 น.
 คกก.มาตรฐานเครื่องมือ

  08:30 น.-16:30 น.
 คกก.มาตรฐานเครื่องมือ

  08:30 น.-16:30 น.
 ติดตามการเขียนรายงานความก้าวหน้า

  08:30 น.-12:00 น.
 ปฐมนิเทศ พ.ราชการ พกส. ผู้ช่วยแพทย์

02
  08:30 น.-16:30 น.
 ติดตามการเขียนรายงานความก้าวหน้า

03
  13:30 น.-16:30 น.
 คณะทำงานโปรแกรมบริการผู้ป่วย

  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุมคณะกรรมการคุณภาพเพื่อเขียนราย

  13:00 น.-16:00 น.
 คณะกรรมการสิทธิประโยชน์

0405
06
07
  13:00 น.-16:30 น.
 ประชุมคณะทำงานสื่อ/วีดีทัศน์ให้ข้อม

  08:00 น.-16:00 น.
 ปฐมนิเทศและสอนทางคลินิก นักศึกษาพยา

  13:00 น.-16:30 น.
 ประชุมหลักสูตร

  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุม (คุณจุฑารัตน์)

08
  14:00 น.-16:30 น.
 จรรยาบรรณและกฎหมายจิตวิทยา

  08:30 น.-12:00 น.
 ปฐมนิเทศและสอนทางคลินิก นักศึกษาพยา

  08:30 น.-16:30 น.
 ห้องรับรองวิทยากรMI

  08:30 น.-16:30 น.
 อบรมหลักสูตรMIในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าท

  13:00 น.-16:30 น.
 Care team

09
  08:30 น.-16:30 น.
 ห้องรับรองวิทยากรMI

  08:30 น.-16:30 น.
 อบรมหลักสูตรMIในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าท

10
  13:30 น.-16:30 น.
 โรคทางจิตเวช

  08:30 น.-16:30 น.
 รับรองวิทยากร

  13:30 น.-16:30 น.
 คณะกรรมการสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 2/

11
  10:00 น.-12:00 น.
  ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการวิจ

  13:30 น.-16:30 น.
 ฝ่ายแผนประชุมกับท่านรองฯอัญชลี

  13:30 น.-16:30 น.
 คกก.สิทธิประโยชน์

12
1314
15
  09:00 น.-16:30 น.
 การให้คำปรึกษา และยาทางจิตเวช

  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมรองผู้อำนวยการฯ

  08:30 น.-12:30 น.
 ตรวจประเมิน Green and Clean Hospita

16
  09:00 น.-12:00 น.
 การให้คำปรึกษา การบำบัดทางจิตวิทยา

  13:00 น.-16:30 น.
 คณะกรรมการ SMI-V

  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมคณะกรรมการ Dementia

  09:00 น.-12:00 น.
 ตรวจรับงานจ้างงานก่อสร้างอาคารผู้ป่

17
  09:00 น.-16:30 น.
 การให้คำปรึกษา การบำบัดทางจิตวิทยา

  08:30 น.-16:30 น.
 พิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

18
  09:00 น.-12:00 น.
 การให้คำปรึกษา การบำบัดทางจิตวิทยา

  13:30 น.-16:30 น.
 พิจารณาจริยธรรมการวิจัย

  08:30 น.-16:30 น.
 การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

  10:00 น.-12:00 น.
 ประชุมคณะกรรมการสร้างสุขด้วยสติในอง

19
20
21
  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมรองผู้อำนวยการฯ

  13:30 น.-16:30 น.
 คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและราคากลา

22
  14:00 น.-16:30 น.
 คกก.ข้อมูลข่าวสาร

  09:00 น.-12:00 น.
 คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและราคากลา

  13:30 น.-16:30 น.
 คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและราคากลา

23
  09:00 น.-00:00 น.
 สอนนักศึกษาฝึกงานการทำจิตบำบัด

  08:30 น.-12:00 น.
 สอบข้อเขียน พ.ราชการ พกส.

24
25
  10:00 น.-12:00 น.
 ประชุมคณะทำงานสื่อ/วีดีทัศน์ให้ข้อม

26
27
28
  09:00 น.-12:00 น.
 ประชุมคณะทำงานสื่อ/วีดีทัศน์ให้ข้อม

  14:00 น.-16:00 น.
 คกก.บ้านพัก

  09:00 น.-16:30 น.
 สอนนักศึกษาฝึกงาน เรื่องการทำจิตบำบ

  13:00 น.-16:30 น.
 ประชุมคณะทำงานสื่อ/วีดีทัศน์ให้ข้อม

29
  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมรองผู้อำนวยการฯ

  13:30 น.-16:30 น.
 คณะกรรมการแสดงมุทิตาจิต

30
31
  08:00 น.-16:00 น.
 ประเมินผลนักศึกษาพยาบาล

  08:30 น.-16:30 น.
 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561

จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-352500 โทรสาร 045-352555