ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
20    2560
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
01
  14:00 น.-16:30 น.
 สิทธิผู้ป่วย

  13:00 น.-16:30 น.
 คณะกรรมการบริหาร

  10:00 น.-12:01 น.
 ประชุมความสะอาด

  14:00 น.-16:30 น.
 ประชุมสวนหย่อม

  10:00 น.-12:00 น.
 เตรียมงานเลี้ยง

02
  13:30 น.-16:30 น.
 ึึคณะกรรมการ CIM

  10:00 น.-12:00 น.
 ประชุมซักอบผ้า

03
  13:30 น.-16:30 น.
 การจัดทำ QP ยย/ซซ

  08:30 น.-12:00 น.
 ประชุมวิชาการ

04
05
06
  13:30 น.-16:30 น.
 ติดตามงาน

  08:30 น.-12:00 น.
 ส่งมอบงาน

  08:30 น.-16:30 น.
 ปฐมนิเทศนักศึกษา

07
  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนัก

  08:30 น.-16:30 น.
 ปฐมนิเทศนักศึกษา

  13:00 น.-16:30 น.
 ประชุม คกก. สรรหา

08
  10:00 น.-12:00 น.
 คณะทำงานศึกษาดูงานรพ.สวนปรุง

  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนัก

  13:00 น.-16:30 น.
 รพ.คุณธรรม

  13:00 น.-16:30 น.
 การสร้างรพ.คุณธรรมคู่กับการสร้างรพ.

  08:30 น.-12:00 น.
 PG

09
  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนัก

10
  10:00 น.-12:00 น.
 เตรียมรับ ผอ.

  10:00 น.-12:00 น.
 ประชุมเตรียมรับ ผอ.

11
12
13
  09:00 น.-12:00 น.
 ปฐมนิเทศ จนท.

1415
16
  10:00 น.-12:00 น.
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการด

  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมคณะกรรมการ NSMO

17
  08:30 น.-12:00 น.
 ส่งมอบงาน

18
19
20
  13:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวางแผนดำเนินการคณะกรรมการ IC

  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมพัฒนาศักยภา

21
  13:30 น.-16:00 น.
 พิจารณาทุน

  12:00 น.-14:00 น.
 PG

  08:00 น.-08:00 น.
 การเขียนบันทึกทางการพยาบาลPIE

  13:30 น.-16:30 น.
 QMR

22
23
  08:30 น.-00:00 น.
 มอบทุนโรงพยาบาล

  13:15 น.-16:30 น.
 ประชุม กลั่นกรอง

  08:30 น.-00:00 น.
 มอบทุนโรงพยาบาล

  08:00 น.-16:00 น.
 วันสถาปนาโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

24
  13:00 น.-16:30 น.
 ผู้อำนวยการพบศูนย์วิจัยฯ

  09:00 น.-16:30 น.
 การจัดเก็บข้อมูล 43แฟ้ม

  13:00 น.-16:30 น.
 สอน PG

  09:00 น.-12:00 น.
 ประชุมคณะทำงานโครงการรณรงค์ส่งเสริม

25
26
27
  13:30 น.-16:00 น.
 ประชุม คกก.พลังงาน

28
  08:30 น.-16:30 น.
 ทีมสหวิชาชีพ

  08:30 น.-16:30 น.
 ทีมสหวิชาชีพ

  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุมทบทวนเอกสารทางวิชาการของทีมสห

  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุม ECT

29
  08:30 น.-16:30 น.
 ทีมสหวิชาชีพ

  08:30 น.-16:30 น.
 ทีมสหวิชาชีพ

  13:00 น.-16:00 น.
 คณะกรรมการบริหาร

  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุมทบทวนเอกสารทางวิชาการของทีมสห

30
  13:00 น.-16:30 น.
 คณะกรรมการบริหารทางการพยาบาล

  09:00 น.-12:00 น.
 ตรวจงานก่อสร้าง

31
  14:00 น.-16:00 น.
 สิทธิ ผู้ป่วย

  14:30 น.-16:20 น.
 APN

จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-352500 โทรสาร 045-352555