ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
20    2561
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
01
  08:30 น.-10:02 น.
 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

  13:30 น.-16:30 น.
 เตรียมข้อมูลรับผู้นิเทศงานกรมสุขภาพ

  13:00 น.-15:00 น.
 ประชุมคณะกรรมการ RM

  13:00 น.-16:30 น.
 พัฒนาหลักสูตรวิกฤตฯ

02
  13:00 น.-16:30 น.
 ประชุมคณะกรรมการ CLT

  08:00 น.-16:30 น.
 อบรม MIO รุ่นที่ 10

03
  14:00 น.-16:00 น.
 ประชุมคณะกรรมการ KM

  14:00 น.-16:30 น.
 ประชุมคณะกรรมการ RM

  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมคณะกรรมการ Lean

  13:30 น.-16:30 น.
 เตรียมรับนิเทศการเข้าถึงบริการผู้ป่

04
  09:00 น.-12:00 น.
 ตรวจรับงานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกค

  08:00 น.-16:30 น.
 อบรมPG11

  13:30 น.-16:30 น.
 พัสนีย์

  08:00 น.-16:30 น.
 อบรม MIO รุ่นที่ 11

05
  12:00 น.-16:30 น.
 ประชุมคัดเลือกข้าราชการ

06
07
  13:30 น.-16:30 น.
 เตรียมเนื้อหารับการนิเทศจากกรมสุขภา

08
  14:00 น.-16:00 น.
 สรุปผลการตรวจติดตามภายในงานเทคนิคกา

  13:30 น.-16:30 น.
 เตรียมเนื้นหารับการนิเทศจากกรมสุขภา

  13:30 น.-16:30 น.
 Care Teram

09
  13:30 น.-16:30 น.
 เตรียมเนื้อหารับการนิเทศจากกรมสุขภา

  13:00 น.-16:30 น.
 ประชุมวิทยากร

  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมวิชาการกลุ่มภารกิจบริการทางกา

10
  14:00 น.-16:30 น.
 ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง

  13:30 น.-16:30 น.
 เตรียมเนื้อหารับการนิเทศจากกรมสุขภา

  13:00 น.-14:00 น.
 วางแผนดำเนินงาน CT F10

  08:30 น.-16:30 น.
 อบรมการดูแลผู้ป่วย SMIV

11
  14:00 น.-16:00 น.
 สรุปผลประชุมเชิงปฏิบัติการระบบห้องป

  11:00 น.-00:00 น.
 คกก.HRD

  13:30 น.-16:30 น.
 เตรียมเนื้อหารับการนิเทศจากกรมสุขภา

  08:30 น.-16:30 น.
 อบรมการดูแลผู้ป่วย SMIV

12
1314
15
  09:00 น.-16:00 น.
 พิจารณาประกวดราคาซ่อมแซมศูนย์สุขภาว

  13:30 น.-16:30 น.
 เตรียมข้อมูลรับคณะนิเทศงานกรมสุขภาพ

  13:30 น.-16:30 น.
 โปรแกรม 3S SMI-V

16
  13:00 น.-16:30 น.
 QMR 4/2561

  09:00 น.-12:00 น.
 เตรียมข้อมูลรับคณะนิเทศงานกรมสุขภาพ

  08:30 น.-16:30 น.
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแ

17
  13:30 น.-16:00 น.
 ประชุมคณะกรรมการ IC

  13:30 น.-16:30 น.
 เตรียมเนื้อหารับการนิเทศจากกรมสุขภา

  08:30 น.-16:30 น.
 คณะกรรมการ mio

18
  13:30 น.-16:00 น.
 เตรียมตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี2561

  13:00 น.-16:30 น.
 โรงพยาบาลคุณธรรม

  11:00 น.-12:30 น.
 ประชุม ENV

19
20
21
  08:30 น.-16:30 น.
 อบรมการดูแลผู้ป่วย SMIV

  13:30 น.-16:30 น.
 พิจารณาจริยธรรมการวิจัย

22
  13:30 น.-16:30 น.
 เตรียมเนื้อหารับการนิเทศจากกรมสุขภา

  08:30 น.-16:30 น.
 อบรมการดูแลผู้ป่วย SMIV

23
  20:30 น.-16:30 น.
 รับการนิเทศจากกรมสุขภาพจิต

  08:30 น.-16:30 น.
 รับการนิเทศจากกรมสุขภาพจิต

  08:30 น.-16:30 น.
 รับการนิเทศจากกรมสุขภาพจิต

  08:30 น.-16:30 น.
 รับการนิเทศจากกรมสุขภาพจิต

  08:30 น.-16:30 น.
 รับการนิเทศจากกรมสุขภาพจิต

24
  08:30 น.-16:30 น.
 รับการนิเทศจากกรมสุขภาพจิต

  08:30 น.-16:30 น.
 รับการนิเทศจากกรมสุขภาพจิต

  08:30 น.-16:30 น.
 รับการนิเทศจากกรมสุขภาพจิต

  08:30 น.-16:30 น.
 รับการนิเทศจากกรม

  08:30 น.-16:30 น.
 รับการนิเทศจากกรมสุขภาพจิต

25
  08:30 น.-16:30 น.
 สอบสัมภาษณ์

  08:30 น.-16:30 น.
 รับการนิเทศจากกรม

  08:30 น.-16:30 น.
 รับการนิเทศจากกรมสุขภาพจิต

  08:30 น.-16:30 น.
 รับการนิเทศจากกรมสุขภาพจิต

26
27
28
  08:30 น.-16:30 น.
 ตรวจรับงานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกค

  13:00 น.-16:30 น.
 พัฒนาหลักสูตรวิกฤตฯ

29
30
  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุมเตรียม

31
  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุมเตรียม

จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-352500 โทรสาร 045-352555