ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :

เปิดไปแล้ว
counter
ครั้ง

ชุมชน


- ศึกษาปัญหาการใช้ยาจิตเวชของผู้ป่วยจิตเวช ในชุมชนที่มารับบริการ จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

- การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดูแลสุขภาพจิตตนเอง ครอบครัว และชุมชน : กรณีศึกษาบ้านโคกป่าจิก

- ศึกษาปัญหาการใช้ยาจิตเวชของผู้ป่วยจิตเวช ในชุมชนที่มารับบริการ จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

- การจัดการดูแลผู้ป่วยรายกรณีสำหรับบุคคลที่ป่วยเป็นโรคจิตเภทในชุมชน

- การพัฒนารูปแบบการจำหน่ายผู้ป่วยโรคจิตในกรณีที่มีปัญหายุ่งยาก ซับซ้อน กลับสู่ชุมชน

- การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านพุทธิปัญญาในผู้ป่วยจิตเภทศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

- การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตาย

- ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน

- ผลการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในชุมชน

- การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดูแลสุขภาพจิตตนเอง ครอบครัว และชุมชนบ้านท่าลาด

- การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชเพื่อการใช้ชีวิตในชุมชนของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังชาย


วันที่เสนอข่าว   2011-09-15


 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 212 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์: 045-352500 โทรสาร:045-352555