Home  :  บริการของเรา  :  เกี่ยวกับเรา  :  ติดต่อเรา  :  ภาพกิจกรรม  
 
ประกาศคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

คำแนะนำในการส่งเอกสารขอ EC ร.พ.พระศรีฯ

 อกสารรับรองโครงการวิจัย COA
08-03-2018
Download

แบบรายงานผลการพิจารณาฯ
08-03-2018
Download

แบบการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
08-03-2018
Download

ตัวอย่างหนังสือแสดงเจตนาเข้าร่วมในโครงการวิจัย
08-03-2018
Download

ตัวอย่างเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร
08-03-2018
Download

ตัวอย่างแบบประวัติผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
08-03-2018
Download

คำแนะนำการส่งโครงร่างการวิจัยขอพิจารณา EC
08-03-2018
Download

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
08-03-2018

 
  Copyright©2019 ethics