ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (Curative Services) ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)