ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 
 
อัตราครองเตียง (Bed Occupancy Rate) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ปีงบประมาณ 2558