ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 
 

ศูนย์สารสนเทศสุขภาพจิตและจิตเวช

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 212 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 34000

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท์ 045-352500 โทรสาร 045-352513

สายด่วนสุขภาพจิต 1323 และ 1667

E-mail webmaster@prasri.go.th