ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 
 
ผลการนำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558